• www.longhuachansi.com
  • 捐助时间
  • 功德芳名
  • 捐助项目
  • 捐助金额
  • 功德回向
  • 2018-12-07
  • 温伟达
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石贴金
  • 50 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 杨发军 杨聚财(亡灵)
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石贴金
  • 50 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 一切冤亲债主
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石贴金
  • 5 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 东子
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石贴金
  • 22 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 佛弟子
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石装饰贴金
  • 12 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 法界众生
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石装饰贴金
  • 21 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 佛弟子
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石装饰贴金
  • 1 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 唐道钰
  • 随喜华严三圣像
  • 10 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-07
  • 卿人友
  • 随喜普贤菩萨像法冠宝石装饰贴金
  • 100 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
  • 2018-12-06
  • 孟凡锐全家
  • 随喜普贤菩萨贴金
  • 100 元
  • 愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。